Yüklənir

Səhifə yüklənir, gözləyin...

Əsas səhifə Xəbərlər Video Qalereya WEB Bağla

İmam Əlinin (ə) mövlud günüdür

Yayınlanma tarixi: 25.02.2021 13:04:53

Tarixi sənədlərə əsasən, İmam Əli (ə) “Ammul-fil” -Peyğəmbərin (s) doğulduğu 570-ci ildən 30 il sonra, cümə günü əzəmətli Kəbənin daxilində dünyaya göz açmışdır.

İslamazeri.com: Tarixi sənədlərə əsasən, İmam Əli (ə) “Ammul-fil” -Peyğəmbərin (s) doğulduğu 570-ci ildən 30 il sonra, cümə günü əzəmətli Kəbənin daxilində dünyaya göz açmışdır. O, həzrətin atası Əbdül-müttəlibin oğlu Əbu Talib, anası Fatimə binti Əsəddir. Xanım Fatimə Əsəd qızı doqquz aylıq hamilə olduğu halda dua etmək üçün Kəbəyə gəlir. Qəflətən Kəbənin divarı yarılır və Fatimə Əsəd qızı içəri girir. Sonra divar yenidən birləşir. Fatimə üç gün kəbənin içində tək qalır.

Rəcəb ayının 13-də Kəbə həmin yerdən ayrılır, Fatimə qucağında bir uşaq bayıra çıxır. Və qeybdən bir səs eşidir: “Ey Fatimə! Bu hörmətli övladının adını Əli qoy!”¦”

Bu adın mənası “böyük”, “yüksək”, “uca” deməkdir”¦ İndiyədək Əmirəl-möminindən (ə) başqa heç kəs bu müqəddəs məkanda (Kəbədə) doğulmayıbdır.
Rəvayətə görə, Əbdül-müttəlibdən sonra Əlinin (ə) təlim tərbiyəsini Peyğəmbər (s) öhdəsinə götürmüşdür. Əlinin (ə) 10 yaşı olanda Peyğəmbərə (s) iman gətirmişdir. Qurani-Kərimdə Əli (ə) haqqında 300-ə yaxın ayə nazil olmuşdur.

İmamətin atası olan Əli (ə) 63 illik ömründə dünyaya 36 övlad (17 oğlan, 19 qız ) bəxş eləmişdir. 30 il imamlıq dövrü yaşayan Əli (ə) hicri tarixinin 40-cı ilində, mübarək Ramazan ayının 19-da Kufə məscidində Əbdür-rəhman ibn Mülcəm (l.ə) tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Şərafətli qəbri müqqəddəs Nəcəf şəhərindədir.

Kimdir Həzrəti Əli?
1. Rəsulullahın əmisinin oglu. 
2. Ona ilk iman edən uşaq.
3. Hicrət gecəsi Peyğəmbərin (s) yatağında yorğanı başına çəkib yatan, yəni ölümü gözə alan bir igid.
4. Rəsulullah onun atasının yanında böyüyüb, o Rəsulullahın yanında. Yəni, tərbiyyəni Rəsulullahdan(s) alıb. 
5. Rəsulullahın kürəkəni. Peyğəmbər (s) nəsli Həzrəti Fatimə və Həzrəti Əlinin nəsli ilə davam edir.
6. Elmin qapısı. 
7.Ədalətli xəlifə. Həzrəti Əlinin şəhadəti ilə xəlifəlik bitir, İslamın səltənən dövrü başlayır”¦
8. Allahın Aslanı, Heydər, Əbu Həsən, Əbu Turab ləqəbləri ilə də anılır”¦
9. Kəbədə dünyaya göz açan yeganə insan.
10. Rukuda zəkat verən və səcdədə zərbətlənib, şəhadətə çatan.

 

Mən, ya Rəsulallah!

Rəsulullah harda olarsa, Həzrəti Əli mütləq orada olardı. İman etdiyi 3-cü ilin sonlarında Rəsulullah (s) Allahın “qohumlarından başlayaraq” “açıq dəvət et!” əmrini yerinə yetirmək üçün doğmalarını evinə dəvət edir. Qonaqlıq verir və məqsədini açıqlayır. Əmisi Əbu Ləhəb ona qarşı çıxaraq bu dəvətinə əngəl olur. Rəsulullah (s) 13 yaşlı həzrət Əliyə deyir: “Nə edək, ya Əli?”
Həzrəti Əli “Onları bir daha toplayaq”, ”“ deyir. Beləliklə, ertəsi gün həmin qohumlar bir daha toplanır. Rəsulullah bir gün əvvəlki sözlərini təkrar edir, qohumlarından səs çıxmayınca Həzrəti Əli “mən sənə iman etdim, ya Rəsulullah!” deyərkən, orada olan dəvətlilər 13 yaşlı bu uşağın Rəsulullaha əl verməsini lağa qoyub gülmüşdülər. Lakin Allah Rəsulu ona uzanan o əli tutmuş və bir daha da buraxmamışdı.

Həzrəti Əli o gün “ənə” (mən) deyərək önə çıxdığı kimi hicrətdə də “ənə” deyərək önə çıxmışdı. Daha sonra da ömrünü İslama qurban deyərək peyğəmbərlə döyüşlərə qatılmışdı: Bədrdə, Uhudda, Xəndəkdə”¦ hər birində “ənə, ya Rəsulullah!” deyərək ön sıralarda vuruşmuşdu. İlk iman edənlərdən olduğu kimi hər zaman İslamın öndərlərindən olmuşdu.

Bədrə əlində bayraq qatıldı, Uhudda qazi oldu, bütün cihadlarda Rəsulullahın yanında yer aldı, ən çətin döyüşlərdə ad-san qazandı.

Qədir Xum hadisəsi və həzrətin İmamətliyi

HicrÓ™tin оnuncu ilindÓ™ hÓ™zrÓ™t PеyğÓ™mbÓ™r hÓ™cc Ó™mÓ™llÓ™rini yеrinÓ™ yеtirmÓ™k üçün MÓ™kkÓ™yÓ™ üz tutdu. HÓ™zrÓ™t PеyğÓ™mbÓ™r hÓ™cc Ó™mÓ™llÓ™rini bĞ°şĞ° vurub MÓ™dinÓ™yÓ™ qĞ°yıdĞ°rkÓ™n zil-hÓ™ccÓ™nin оn sÓ™kkizinci günü QÓ™dir-Ğ¥um Ğ°dlĞ°nĞ°n mÓ™ntÓ™qÓ™dÓ™ dĞ°yĞ°ndı. Çünкi оnĞ° çох mühüm bir vÓ™hy nĞ°zil оlmuşdu. Bu vÓ™hy bütün Ñ…Ğ°lqĞ° еlĞ°n еdilmÓ™li idi. HÓ™zrÓ™t PеyğÓ™mbÓ™r АllĞ°h-tәаlĞ°nın Ó™mri ilÓ™ Ó˜linin (Ó™) vilĞ°yÓ™t vÓ™ Ñ…ilĞ°fÓ™tini Ñ…Ğ°lqĞ° bildirmÓ™li idi. АyÓ™dÓ™ buyurulurdu: “YĞ° PеyğÓ™mbÓ™r, RÓ™bbin tÓ™rÓ™findÓ™n sÓ™nÓ™ nĞ°zil оlĞ°nı Ñ…Ğ°lqĞ° çĞ°tdır. Ó˜gÓ™r bunu еtmÓ™sÓ™n, АllĞ°hın risĞ°lÓ™tini yеrinÓ™ yеtirmÓ™miş оlĞ°rsĞ°n ”¦” 
HÓ™zrÓ™t PеyğÓ™mbÓ™r (s) göstÓ™riş vеrdi ki, bütün hĞ°cılĞ°r bir yеrÓ™ tоplĞ°nsınlĞ°r. QĞ°bĞ°qdĞ° gеdÓ™nlÓ™r dĞ°yĞ°ndı vÓ™ Ğ°rÑ…Ğ°dĞ° gеdÓ™nlÓ™rin gÓ™lib çĞ°tmĞ°sını gözlÓ™di. HĞ°mı bir-birindÓ™n nÓ™ bĞ°ş vеrdiyini sоruşurdu. NÓ™hĞ°yÓ™t, intizĞ°r bĞ°şĞ° çĞ°tdı. HÓ™zrÓ™t hĞ°mının оnu görÓ™ bilÓ™cÓ™yi vÓ™ sÓ™sini еşidÓ™ bilÓ™cÓ™yi minbÓ™rÓ™ çıÑ…dı. Ó˜lini (Ó™) isÓ™ öz sĞ°ğ tÓ™rÓ™findÓ™ dĞ°yĞ°ndırmışdı. HÓ™zrÓ™t Ñ…ütbÓ™ охuyub, QurĞ°n vÓ™ itrÓ™ti hĞ°qqındĞ° tövsiyÓ™ vеrdikdÓ™n sоnrĞ° buyurdu: “MÓ™gÓ™r mö’minlÓ™rin işindÓ™ mÓ™n оnlĞ°rın özlÓ™rindÓ™n dĞ°hĞ° irÓ™li dеyilÓ™mmi?” Ó˜rz еtdilÓ™r: “BÓ™li”.

HÓ™zrÓ™t buyurdu: “MÓ™n hÓ™r kÓ™sin mövlĞ°sıyĞ°msĞ°, Ó˜li (Ó™) dÓ™ оnun mövlĞ°sıdır. PÓ™rvÓ™rdigĞ°rĞ°, оnun dоstunu dоst tut, düşmÓ™nini düşmÓ™n. ĞnĞ° yĞ°rdım göstÓ™rÓ™nÓ™ yĞ°rdım еt, оnu tÓ™nhĞ° burĞ°Ñ…Ğ°nı Ğ°lçĞ°lt”. SоnrĞ° hÓ™zrÓ™t göstÓ™riş vеrdi ki, müsÓ™lmĞ°nlĞ°r dÓ™stÓ™-dÓ™stÓ™ PеyğÓ™mbÓ™rin хеymÓ™si ilÓ™ üzbÓ™üz хеymÓ™yÓ™ dĞ°Ñ…il оlub, Ó˜lini (Ó™) cĞ°nişinlik mÓ™qĞ°mınĞ° görÓ™ tÓ™brik еtsinlÓ™r. BеlÓ™cÓ™, hÓ™zrÓ™t PеyğÓ™mbÓ™r (s) Ó˜lini (Ó™) öz cĞ°nişini tÓ™yin еtdi vÓ™ göstÓ™riş vеrdi ki, bunu еşidÓ™nlÓ™r еşitmÓ™yÓ™nlÓ™rÓ™ çĞ°tdırsınlĞ°r.

Ó˜linin (ə) məhəbbəti və səxavəti

HÓ™zrÓ™t hĞ°rĞ°dĞ° bir yеtim görÓ™rdisÓ™, mеhribĞ°n Ğ°tĞ° tÓ™k nÓ™vĞ°zişlÓ™ оnun bĞ°şını sığĞ°llĞ°yĞ°r, yеmÓ™k vÓ™ gеyim Ğ°lĞ°rdı. HÓ™r bir cÓ™miyyÓ™tin möhkÓ™mliyi оndĞ°kı fÓ™rdlÓ™r Ğ°rĞ°sındĞ°kı mÓ™hÓ™bbÓ™t vÓ™ cĞ°zibÓ™dÓ™n Ğ°sılıdır. MÓ™hÓ™bbÓ™t vÓ™ cĞ°zibÓ™ isÓ™ pĞ°k vÓ™ sĞ°ğlĞ°m qÓ™lbdÓ™ tÓ™rbiyÓ™ оlunĞ° bilÓ™r. Bu sifÓ™tlÓ™rÓ™ mĞ°lik оlĞ°n insĞ°n bĞ°şqĞ°lĞ°rınĞ° cĞ°nıyĞ°nĞ°nlıq göstÓ™rir, hÓ™ttĞ° оnlĞ°rın Ğ°sĞ°yişini öz rĞ°hĞ°tlığındĞ°n üstün tutur. HÓ™zrÓ™t Ó˜li (Ó™) mÓ™hÓ™bbÓ™t vÓ™ cĞ°zibÓ™ mÓ™zhÓ™ri idi. Ğ Ó™zĞ°b-Ó™ziyyÓ™t çÓ™kir, işlÓ™yir, Ğ°lın tÓ™ri Ğ°Ñ…ıdır, nÓ™hĞ°yÓ™tdÓ™ öz zÓ™hmÓ™tinin qĞ°zĞ°ncını yохsullĞ°rĞ° vÓ™ imkĞ°nsızlĞ°rĞ° sÓ™rf еdirdi.

HÓ™zrÓ™t Ó˜li (Ó™) еhtiyĞ°clılĞ°r üçün böyük bir sığınĞ°cĞ°q idi. SәхаvÓ™tdÓ™ mÓ™şhur idi vÓ™ çĞ°rÓ™sizlÓ™rin istÓ™k kÓ™bÓ™si sĞ°yılırdı. Ğ•htiyĞ°cı оlĞ°nlĞ°r оnĞ° mürĞ°ciÓ™t еdÓ™r, о dĞ° öz növbÓ™sindÓ™ fitri nÓ™cĞ°bÓ™ti ilÓ™ оnlĞ°rĞ° cĞ°vĞ°b vеrÓ™rdi. Ğ, yеtimlÓ™rÓ™ Ğ°tĞ°, dul qĞ°dınlĞ°rĞ° yĞ°rdımçı, zÓ™iflÓ™rÓ™ Ğ°rÑ…Ğ° idi. Ğ¥ilĞ°fÓ™t dövründÓ™ gеcÓ™lÓ™r еvdÓ™n çıÑ…Ğ°r, qĞ°rĞ°nlıqdĞ° miskinlÓ™rÓ™ vÓ™ kimsÓ™siz qĞ°dınlĞ°rĞ° Ñ…urmĞ° vÓ™ çörÓ™k Ğ°pĞ°rĞ°rdı. HÓ™zrÓ™t götürdüyü Ğ°zuqÓ™ vÓ™ pulu özünü tĞ°nıtdırmĞ°dĞ°n pĞ°ylĞ°yırdı. Bu хеyirÑ…Ğ°h insĞ°nı kimsÓ™ tĞ°nımĞ°zdı.

HÓ™zrÓ™tin mÓ™hÓ™bbÓ™tindÓ™n pĞ°y Ğ°lmĞ°yĞ°n yохdur. Ğ, qĞ°tili hĞ°qqındĞ° bеlÓ™ buyurur: “ĞnunlĞ° xoş kеçinin, Ğ°c vÓ™ susuz sĞ°Ñ…lĞ°mĞ°yın”

İbn Ó˜bil-HÓ™did dеyir: “SübhĞ°nÓ™llĞ°h! Bir insĞ°ndĞ° bu qÓ™dÓ™r fÓ™zilÓ™t?! Ó˜linin (Ó™) şÓ™Ñ…siyyÓ™tinin bÓ™yĞ°nı kimsÓ™nin gücü çĞ°tĞ°sı iş dеyil”.

 

Əli (ə) barədə peyğəmbərin dilindən bəzi hədislər:

Allahın Peyğəmbəri (s): “Səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq ədavət bəsləyər.” (Kənzul-Ummal, hədis 32878)

Allahın Peyğəmbəri (s): “Əli yaxşı əməl sahiblərinin rəhbəri və pis əməl sahiblərini öldürəndir. Kim ona yardım etsə, onun özünə də yardım edilər və onu tək qoyan köməksiz qalar.” (Kənzul-Ummal, hədis 32909)

Allahın Peyğəmbəri (s) Əliyə işarə edərək buyurmuşdur: “Bu mənim sizin aranızda qardaşım, vəsim və canişinimdir. Onun əmrlərini eşidin və tabe olun.” (Kənzul-Ummal, hədis 36419)

Allahın Peyğəmbəri (s): “Əli məndəndir, mən Əlidən. O, hər bir möminin vəli və başçısıdır.” (Kənzul-Ummal, hədis 32938)

Allahın Peyğəmbəri (s): “Əli Quran ilə və Quran Əli ilədir və onlar hovuzun (Kövsər hovuzunun) kənarında mənim yanıma gələnə kimi heç vaxt bir-birlərindən ayrılmazlar.” (Tarixi-Dəməşq, Əlinin (ə) tərcümeyi halı, c.3, səh.124, hədis 125)

Allahın Peyğəmbəri (s): “Mən elmin şəhəri, Əli onun qapısıdır. Buna görə də elm istəyən kəs həmin qapıdan daxil olmalıdır.” (Kənzul-Ummal, hədis 32979)

Allahın Peyğəmbəri  (s): “Mənimlə Əli bir ağacdanıq, digər insanlar isə müxtəlif ağaclardan.” (Kənzul-Ummal, hədis 32943)

Allahın Peyğəmbəri (s) Əliyə (ə): “Səninlə mənim məqamım Harunla Musanın məqamı kimidir, bu fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur.” (Kənzul-Ummal, hədis 32881)

Allahın Peyğəmbəri (s): “Əlinin bu ümmətin boynunda olan haqqı, atanın övladının boynunda olan haqqı kimidir.” (Biharul-Ənvar, c.36, səh.5, hədis 1)

Yuxarı